Kodex a kategorie hodnocení

„Jsme nezávislí. Věříme, že diskuze není boxerský zápas a že skrývání faktů nemůže přinést nic dobrého. Svá tvrzení nestavíme na domněnkách a předsudcích, ale na ověřitelných a ozdrojovaných faktech. Naším cílem je vytvořit otevřenou neideologickou platformu pro relevantní a faktickou diskuzi.“

Zásady posuzování

Jsme nestranní a nezávislí

 • Nesoustředíme se na žádná konkrétní média, projekty, politické strany či osoby, abychom je nachytali při nepravdě. Snažíme se ověřovat fakta bez rozdílu politické orientace. Hlavním předpokladem pro hodnocení je počet sdílení nebo přečtení hodnoceného článku/příspěvku/výroku
 • Kontrolujeme všechna faktická tvrzení v článku, který ověřujeme
 • Nejsme svázáni s žádnou politickou stranou či uskupením a tyto subjekty jsou striktně vylučovány z podílu na financování projektu

Jsme transparentní

 • Každý článek je podepsán autorem nebo kolektivem autorů
 • Naše financování si můžete kdykoliv zkontrolovat
 • Za veškerý obsah odpovídá šéfredaktor Jan Cemper
 • Na dodržování kodexu dohlíží redakční rada
 • Dárcům projevujeme úctu a plně je informujeme o použití svěřených prostředků
 • Žádná podpora pro projekt nemá vliv na nezávislost a nestrannost projektu, jejíž zárukou je mimo jiné zcela transparentní zveřejnění zjištěných zdrojů

Naše práce

 • Faktické výroky ověřujeme primárně na základě veřejně dostupných údajů nebo na základě informací získaných od uznávaných autorit. Ověřujeme faktickou správnost výroků na základě informací z otevřených zdrojů, jako jsou např. odborné statistiky nebo platné zákony a normy České republiky
 • Součástí našich rozborů jsou vždy zdroje, z nichž jsme čerpali
 • Pokud hodnotíme číselný údaj (např. objem peněz, počet účastníků), za nepravdu považujeme jen pokud se bude lišit o více jak 25 % oproti zdroji faktické informace
 • K hodnocení využíváme, všude kde je to možné, primární zdroje informací
 • Dbáme na to, aby konečné rozhodnutí bylo nestranné, vyvážené a neúčelové
 • Každou zaslanou připomínkou se bude zabývat šéfredaktor, v případě, že se jedná o text šéfredaktora editor. Zdroje a nové informace prověříme a na základě nové analýzy v případě potřeby upravíme dosavadní hodnocení. Pokud nebudete spokojeni, můžete se odvolat proti rozhodnutí redakční radě
 • Každá kontrola faktů je i zpětně kontrolována pod dohledem šéfredaktora
 • Případné opravy budou vyznačené tak, aby bylo jasně zřejmé, k jaké opravě došlo a jak se projevila na případném celkovém hodnocení

Kategorie hodnocení

Hodnocené články zařazujeme do těchto kategorií:

Nepravda / falešný citát / hoax: Hlavní předpoklady hodnoceného článku/příspěvku/výroku obsahují věcné nepřesnosti.

Částečně nepravdivé: Hlavní předpoklady hodnoceného článku/příspěvku/výroku jsou kombinací spolehlivých a nespolehlivých informací, nebo jsou hlavní předpoklady materiálu neúplné nebo zavádějící.

Manipulace / zavádějící: Hlavní předpoklady hodnoceného článku/příspěvku/výroku jsou pravdivé, ale je z nich vyvozován špatný závěr.

Falešný nadpis / clickbait: Hlavní předpoklady v těle článku jsou pravdivé, ale nadpis je nepravdivý.

Mýtus / městská legenda (urban legend): Rozbor narativu, který se v různých podobách šíří na internetu.

Pravda: Existuje reprezentativní a spolehlivý zdroj, který potvrzuje informace obsažené v článku/příspěvku/výroku.