Etický kodex a metodologie

Základní prohlášení

„Jsme nezávislí. Věříme, že diskuze není boxerský zápas a že skrývání faktů nemůže přinést nic dobrého. Svá tvrzení nestavíme na domněnkách a předsudcích, ale na ověřitelných a ozdrojovaných faktech. Naším cílem je vytvořit otevřenou neideologickou platformu pro relevantní a faktickou diskuzi.“

Práce projektu Faktické.info je nestranná, nezávislá, neutrální, důkladná a neváže se na žádnou politickou stranu nebo hnutí. Pracujeme na základě přesné a veřejně dostupné metodologie, kterou musí dodržovat všichni členové týmu. Všichni členové týmu se rovněž zavazují dodržovat principy nestrannosti, nezávislosti a transparentnosti. Účelem fungování projektu Faktické.info je snaha o to, aby byly faktické informace dohledatelné. Tohoto se snaží jeho členové dosáhnout primárně analýzou příspěvků na sociálních sítích, na webech a ve veřejném prostoru prostřednictvím metody fact-checkingu. V zájmu uchování nestrannosti a neutrality se spolek Faktické.info z.s. zdrží zveřejňování vlastních stanovisek k veřejným záležitostem (např. petice, politické výzvy apod.), vyjma záležitostí dotýkajících se podstaty demokratického zřízení České republiky.
Zavazujeme se dodržovat níže uvedené principy a kodex International Fact-Checking Network (IFCN).

1. Jak fungujeme?

1.1 Jsme nestranní a nezávislí

1.1.1 Nesoustředíme se na žádná konkrétní média, projekty, politické strany či osoby, abychom je nachytali při nepravdě. Snažíme se ověřovat fakta bez rozdílu politické orientace. Hlavním předpokladem pro hodnocení je počet sdílení nebo přečtení hodnoceného článku/příspěvku/výroku

1.1.2 Kontrolujeme všechna faktická tvrzení v článku, který ověřujeme

1.1.3 Nejsme svázáni s žádnou politickou stranou či uskupením a tyto subjekty jsou striktně vylučovány z podílu na financování projektu

1.1.4 Jsme výsostně apolitický projekt. Naše analýzy, které ze zásady míří do oblasti politické sféry, vycházejí z pozice nezávislého arbitra faktických vyjádření, postrádají názorovou složku a nestraní žádné politické pozici

1.1.5 Uchováváme si vnitřní svobodu, odmítáme jakékoli zásahy a ovlivňování procesu práce nebo našich výstupů třetí stranou

1. 2 Jsme transparentní

1.2.1 Je-li to možné a účelné, doprovází uvedení zprávy identifikací editorů/expertů, kteří za její přípravu nesou odpovědnost. Ti mají povinnost vyloučit vnější vlivy, jimiž by mohlo být ovlivněno zařazení nebo obsah informací ve analytickém výstupu

1.2.2 Za veškerý obsah odpovídá šéfredaktor Jan Cemper, který je zároveň předsedou zapsaného spolku a nese tedy i plnou právní odpovědnost

1.2.3 Na dodržování kodexu dohlíží redakční rada

1.2.4 Naše financování si můžete kdykoliv zkontrolovat. Máme transparentní účet a zveřejňujeme seznam všech dárců

1.2.5 Dárcům projevujeme úctu a plně je informujeme o použití svěřených prostředků

1.2.6 Žádná podpora pro projekt nemá vliv na nezávislost a nestrannost projektu, jejíž zárukou je mimo jiné zcela transparentní zveřejnění zjištěných zdrojů

1.2.7 Na venek vystupujeme jako spolek. Máme sídlo, identifikační číslo a kdykoliv nás můžete kontaktovat na zde uvedených kontaktech

1.2.8 Pro zachování neutrality a nestrannosti projektu, spolupracovníci a dobrovolníci nejsou přímými podporovateli politicky aktivních jednotlivců, hnutí nebo stran a vyhýbají se jakémukoli chování, které může být vnímáno jako podpora politické strany nebo hnutí

1.2.9 Nenárokujeme si absolutní pravdu či správnost, naše práce je kdykoliv otevřena vašim podnětům a připomínkám. Pokud víte o nějakém zdroji či informaci, která není v souladu s našimi hodnoceními, napište redakční radě, která kontroluje činnost redakce. Všemi zaslanými připomínkami se redakční rada bude zabývat. V případě, že došlo k pochybení, oprava bude zveřejněna jak pod daným článkem s tím, že bude jasně uvedeno kdy k opravě došlo a co bylo opraveno a souhrn opravy se také objeví na speciální stránce. Kromě toho se řídíme tímto kodexem. I dodržování kodexu kontroluje redakční rada a jsme zcela otevřeni kritice, pokud máte pocit, že kodex nebyl dodržen. E-mail na redakční radu: redakcnirada@fakticke.info

2. Metodologie

2.1 Faktické výroky ověřujeme primárně na základě veřejně dostupných údajů nebo na základě informací získaných od uznávaných autorit. Ověřujeme faktickou správnost výroků na základě informací z otevřených zdrojů, jako jsou např. odborné statistiky nebo platné zákony a normy České republiky

2.2 Součástí našich rozborů jsou vždy zdroje, z nichž jsme čerpali

2.3 Každý výstup musí být založen na zjištěných a ověřených údajích

2.4 Každý výstup musí být založen na zjištěných a ověřených údajích. Faktické.info je při získávání a zpracovávání informací plně podřízen imperativu zjistit a čtenářům zprostředkovat pravdivý obraz skutečnosti a v případech, kdy to pro nemožnost opatřit si všechny informace není beze zbytku uskutečnitelné, postupovat s cílem pravdě se maximálně přiblížit

2.5 Pokud hodnotíme číselný údaj (např. objem peněz, počet účastníků), za nepravdu považujeme jen pokud se bude lišit o více jak 25 % oproti zdroji faktické informace

2.6 K hodnocení využíváme, všude kde je to možné, primární zdroje informací

2.7 Dbáme na to, aby konečné rozhodnutí bylo nestranné, vyvážené a neúčelové

2.8 Neodvoláváme se informace, jejíž původ není znám. Je povinen také seznámit čtenáře s každým zdrojem publikované informace.

2.9 Získáváme informace jen za použití poctivých a právním řádem dovolených postupů

2.10 Každá kontrola faktů je i zpětně kontrolována pod dohledem šéfredaktora

2.11 Ověřujeme jen takové výroky, které naplňují vlastnost relevance a faktičnosti

2.12 Příspěvky k hodnocení vybíráme na základě počtu sdílení. Neověřujeme příspěvky, které byly na sociálních sítích sdíleny méně jak 500x, nebo je na webech nevidělo (podle odhadů nástrojů, které používáme) 20 000 lidí a nebo na videoplatformách neměly alespoň 10 000 shlédnutí.

2.13 Výsledky práce prezentujeme způsobem, který je srozumitelný, přesný a účelově nezvýhodňuje žádný politický diskurz