Kodex

Jak fungujeme?

Jsme nestranní a nezávislí

 • Nesoustředíme se na žádná konkrétní média, projekty, politické strany či osoby, abychom je nachytali při nepravdě. Snažíme se ověřovat fakta bez rozdílu politické orientace. Hlavním předpokladem pro hodnocení je počet sdílení nebo přečtení hodnoceného článku/příspěvku/výroku
 • Kontrolujeme všechna faktická tvrzení v článku, který ověřujeme
 • Nejsme svázáni s žádnou politickou stranou či uskupením a tyto subjekty jsou striktně vylučovány z podílu na financování projektu
 • Jsme výsostně apolitický projekt. Naše analýzy, které ze zásady míří do oblasti politické sféry, vycházejí z pozice nezávislého arbitra faktických vyjádření, postrádají názorovou složku a nestraní žádné politické pozici.

Jsme transparentní

 • Každý článek je podepsán autorem nebo kolektivem autorů
 • Naše financování si můžete kdykoliv zkontrolovat
 • Za veškerý obsah odpovídá šéfredaktor Jan Cemper
 • Na dodržování kodexu dohlíží redakční rada
 • Dárcům projevujeme úctu a plně je informujeme o použití svěřených prostředků
 • Žádná podpora pro projekt nemá vliv na nezávislost a nestrannost projektu, jejíž zárukou je mimo jiné zcela transparentní zveřejnění zjištěných zdrojů

Naše práce

 • Faktické výroky ověřujeme primárně na základě veřejně dostupných údajů nebo na základě informací získaných od uznávaných autorit. Ověřujeme faktickou správnost výroků na základě informací z otevřených zdrojů, jako jsou např. odborné statistiky nebo platné zákony a normy České republiky
 • Součástí našich rozborů jsou vždy zdroje, z nichž jsme čerpali
 • Každý výstup musí být založen na zjištěných a ověřených údajích.
 • Pokud hodnotíme číselný údaj (např. objem peněz, počet účastníků), za nepravdu považujeme jen pokud se bude lišit o více jak 25 % oproti zdroji faktické informace
 • K hodnocení využíváme, všude kde je to možné, primární zdroje informací
 • Dbáme na to, aby konečné rozhodnutí bylo nestranné, vyvážené a neúčelové
 • Neodvoláváme se informace, jejíž původ není znám. Je povinen také seznámit čtenáře s každým zdrojem publikované informace.
 • Získáváme informace jen za použití poctivých a právním řádem dovolených postupů.
 • Každá kontrola faktů je i zpětně kontrolována pod dohledem šéfredaktora
 • Nenárokujeme si absolutní pravdu či správnost, naše práce je kdykoliv otevřena vašim podnětům a připomínkám. Pokud víte o nějakém zdroji či informaci, která není v souladu s našimi hodnoceními, napište redakční radě, která kontroluje činnost redakce. Všemi zaslanými připomínkami se redakční rada bude zabývat. V případě, že došlo k pochybení, oprava bude zveřejněna jak pod daným článkem s tím, že bude jasně uvedeno kdy k opravě došlo a co bylo opraveno a souhrn opravy se také objeví na speciální stránce. Kromě toho se řídíme tímto kodexem. I dodržování kodexu kontroluje redakční rada a jsme zcela otevřeni kritice, pokud máte pocit, že kodex nebyl dodržen. E-mail na redakční radu: redakcnirada@fakticke.info